Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Ogłoszenie Burmistrza. Działka przy ulicy Żbika w Czechowicach-Dziedzicach na sprzedaż

Burmistrz Czechowic-Dziedzic ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej obejmującej działkę oznaczoną numerem 1573/21, stanowiącą własność Gminy Czechowice-Dziedzice, położoną w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Żbika.

Działka oznaczona numerem 1573/21 o powierzchni 0,2623 ha w jednostce ewidencyjnej: 240204_4 Czechowice-Dziedzice - miasto, obręb 0001 Czechowice, posiadająca użytek R (grunty rolne), zapisana jest w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Pszczynie nr KA1P/00067852/1, w której prawo własności wpisane jest na rzecz Gminy Czechowice-Dziedzice.

Działy III (prawa, roszczenia i ograniczenia) i IV (hipoteka) ww. księgi wieczystej wolne są od wpisów.

Działka położona jest w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Żbika. Posiada kształt zbliżony do prostokąta, położona jest w terenie o lekkim spadku w kierunku drogi, jest niezabudowana, nieogrodzona. W sąsiedztwie działki przebiegają sieci: wodociągowa, gazowa i elektroenergetyczna. Nad północną częścią działki przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia.

Przedmiotowa działka zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Czechowice-Dziedzice położonego w rejonie Osiedla „Czechowice Górne” uchwalonego uchwałą nr XV/114/15 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 27 października 2015 r., zmienionego uchwałą XXVII/297/16 z dnia 29 listopada 2016 r. położona jest w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN28) i przeznacza się ją do sprzedaży w celu zagospodarowania zgodnie z planem.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  262 300,00 zł.

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 15.05.2023 r. o godz. 1230 w sali narad nr 305 (II piętro) Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach Plac Jana Pawła II  1.

W przetargu mogą brać udział osoby i podmioty, które wpłacą wadium do dnia 9.05.2023 r. Wadium wynosi 52 460,00 zł. Datą wniesienia wadium jest dzień uznania rachunku bankowego Gminy. Wadium winno być wniesione w pieniądzu na konto Gminy Czechowice-Dziedzice PKO BP S.A. Oddział Bielsko-Biała nr 94 1020 1390 0000 6602 0025 0571.

Wyłączony