Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Deklaracja dostępności - Strona Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach

Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

W zakresie dostępności architektonicznej:

 1. przestrzenie komunikacyjne budynków są wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma - korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – winda, podjazdy),
 2. instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązania architektoniczne w budynku umożliwiają dostęp do większości pomieszczeń (winda, drzwi automatycznie otwierane),
 3. informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób wizualny i głosowy (tablice informacyjne, woźny, punkt informacyjny),
 4. zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego (poinstruowani pracownicy punktu informacyjnego),
 5. osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób zapewnione są (komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji);

Brak dostępności:

- w budynku przy Placu Jana Pawła II 2  – brak możliwości wjazdu wózkiem inwalidzkim. Pomieszczenia znajdują się na II i III piętrze, w budynku nie ma windy. 

-  w budynku przy Palcu Jana Pawła II 1 brak dostępu do pok. 102 (naczelnik Wydziału Świadczeń Społecznych i przyziemia (sala narad, punkt kancelaryjny)  – brak możliwości wjazdu wózkiem inwalidzkim. 

- w budynku przy ul. Ks. J.N. Barabasza 1 - brak dostępu Biura ds. Gospodarki Odpadami – brak możliwości wjazdu wózkiem inwalidzkim. 

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

 1. zapewnienie komunikacji z Urzędem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku. W celu zapewnienia lepszej komunikacji przygotowano punkt obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, umiejscowiony w budynku Urzędu przy placu Jana Pawła II 3/3. W punkcie tym osoba może spotkać się z pracownikami komórek, w których występuje brak dostępności lub pracownikami innych komórek – zgodnie z jej wnioskiem. Spotkanie  można umówić bezpośrednio z merytorycznym pracownikiem lub z koordynatorem dostępności.
 2. zapewniona jest obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się dla osób, które zgłoszą potrzebę tłumacza migowego. Aby osoba uprawniona mogła skorzystać ze  świadczenia jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia, wskazując wybraną przez siebie metodę komunikowania się do tut. Urzędu Miejskiego, co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Urzędzie, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie, powinno być dokonane pisemnie za pomocą:  poczty elektronicznej - na adres um@um.czechowice-dziedzice.pl lub faxu - na numer  32 214 71 82, podając sposób przekazania informacji zwrotnej. Po dokonaniu zgłoszenia tut. Urząd Miejski zapewnienia obsługę osoby uprawnionej  w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym.  W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, osoba uprawniona otrzymuje zawiadomienie wraz z uzasadnieniem i możliwym terminem realizacji świadczenia lub informację o  innej formie realizacji uprawnienia.

Aplikacje mobilne

Gmina Czechowice-Dziedzice  prowadzi następujące aplikacje mobilne:

 • Aplikacja EkoHarmonogram

Aplikacja EkoHarmonogram jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Wyjątek stanowią wyłączenia wymienione poniżej.


Niedostępne elementy i treści:

 • Grafiki publikowane w aplikacji nie zawierają alternatywnej treści. Obecnie twórca aplikacji pracuje nad umożliwieniem dodania alternatywnej treści do nowo dodawanych załączników. Przewidywany czas, od którego załączniki graficzne będą zawierać alternatywną treść, to 31 grudnia 2021 r.
 • Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 czerwca 2021 r. mogą nie być dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.
 • Mapy w aplikacji nie są dostępne cyfrowo. Twórca aplikacji korzysta z zewnętrznej biblioteki Mapbox, która nie deklaruje dostępności cyfrowej swoich map. Obecnie na rynku nie ma alternatywnego rozwiązania, które deklarowałoby dostępność cyfrową map. Zgodnie z tym, zapewnienie dostępności funkcji map oznacza bardzo wysokie koszty, które twórca aplikacji ocenił jako „nadmierne obciążenie opisane w ustawie o dostępności cyfrowej.