Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Historia i zabytki

Z historii Czechowic-Dziedzic

Na obszarze dzisiejszego miasta istniały przed wiekami trzy wsie: Czechowice, Dziedzice, Żebracz. Pojawiają się one w źródłach historycznych dopiero pod koniec XV wieku. Można jednak przyjąć, że występujące w „Księdze uposażeń biskupstwa wrocławskiego” biskupa Henryka z Wierzbna (1302 - 1319) wsie Chotowice Polskie i Chotowice Niemieckie, to nasze Czechowice. W dokumentach historycznych Czechowice występują pod datą 1430 r., Żebracz - 1443 r., Dziedzice - 1480 r. Pierwsza wzmianka o kościele parafialnym pod wezwaniem św. Katarzyny w Czechowicach pochodzi z 1447 roku.
Ziemie dzisiejszych Czechowic były terenami przygranicznymi, bowiem płynąca tu rzeka Biała stanowiła granicę państwową między ziemiami Korony św. Wacława, a Królestwem Polskim (1456 - 1772), a po pierwszym rozbiorze Polski stała się wewnętrzną granicą monarchii Habsburgów, oddzielającą Galicję od Śląska Austriackiego. Podobnie rzeka Wisła, w latach 1742 - 1918, była prusko - austriacką granicą państwową. Po pierwszej wojnie światowej Czechowice (Żebracz stała się przysiółkami Czechowic) i Dziedzice znalazły się w granicach niepodległej Polski.

Wiek XIX - kolej i przemysł

Zdjęcie historyczne DworcaDo drugiej połowy XIX wieku rolnictwo stanowiło prawie wyłączne źródło utrzymania mieszkańców. Pod koniec XIX wieku Czechowice, Dziedzice i sąsiednie Bielsko stały się ważnymi ośrodkami przemysłowymi Austro - Węgier. Uprzemysłowienie naszych wsi było ściśle związane z lokalizacją w Dziedzicach Cesarsko - Królewskiej Uprzywilejowanej Kolei Północnej Cesarza Ferdynanda, biegnącej z Wiednia do Krakowa i Lwowa. Linię kolejową Bogumin - Dziedzice oraz Dziedzice – Bielsko uruchomiono 17 grudnia 1855 roku, Dziedzice - Oświęcim 1 marca 1856 roku, Dziedzice – Pszczyna w 1867 roku. 
Wzdłuż linii kolejowej powstały liczne zakłady przemysłowe jak: fabryka podkładów kolejowych (1890), rafineria nafty „Schodnica” (1896 r.), fabryka przetwórstwa metalowego „Cynkownia” (1896), kopalnia węgla kamiennego „Silesia” (wiercenia rozpoczęto w 1900 roku), rafineria nafty „Vacum Oil Company” (1905), zakład przetworów żywicznych, przetwórnia ryb morskich, fabryka brykietów, kilka cegielni i inne.

Silna tożsamość narodowa

Hotel GebauerBardzo wcześnie wykształciło się tutaj polskie samookreślenie narodowe i silna polska świadomość narodowa. Tu działali budziciele polskości, autorzy polskich katolickich modlitewników: ks. Błażej Olejek („droga Krzyżowa”), ks. Antoni Janusz („Kancjonał katolicki”) oraz ks. Józef Londzin – działacz narodowy, pisarz, prezes Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego. Jednocześnie powstały w Dziedzicach i Czechowicach: Towarzystwo Naukowej Pomocy dla Księstwa Cieszyńskiego (1872), Macierz Szkolna Księstwa Cieszyńskiego, Kółko Rolnicze wraz z Czytelnią (1887), Ochotnicza Straż Ogniowa w Dziedzicach z polską komendą, Ochotnicza Straż Ogniowa w Czechowicach (1900), Związek Śląskich Katolików, Koło Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Towarzystwo Szkoły Ludowej, gniazdo „Sokoła” (1905), Związek Strzelecki i inne. Z tych wsi wyszła liczna grupa patriotycznej młodzieży, która wstąpiła do Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego. W okresie międzywojennym nadal trwała rozbudowa przemysłu. Powstała fabryka Spółki Akcyjnej Przemysłu Elektrycznego „Czechowice” (1921), Fabryka Kabli Clement Zahm Spółka z o.o. (1931), Fabryka Galanterii Żelaznej, późniejsza fabryka rowerów „Apollo” (od 1937), fabryki zapałek, maszyn i pomp, papieru i wiele innych. Możliwość dobrego zarobku spowodowała podniesienie poziomu życia mieszkańców. Lokalne władze miały możliwość rozwoju infrastruktury typu miejskiego. Nadal wysoka była aktywność kulturalna i polityczna mieszkańców. Powstało kilka domów kultury, w których działalność prowadziły: Macierz Szkolna Księstwa Cieszyńskiego, „Sokół”, „Siła”, Związek Strzelecki, Związek Legionistów Polskich. Działało kilka chórów, kilka amatorskich scen teatralnych, kina, liczne kluby sportowe. Dziedzice, a zwłaszcza Czechowice, znalazły się w gronie przodujących gmin w województwie śląskim.

Okupacja hitlerowska

W okresie okupacji hitlerowskiej tereny te zostały włączone do Rzeszy Niemieckiej. Rozpoczęły się przymusowe zsyłki na roboty w głąb Rzeszy, wywłaszczania, łapanki uliczne i domowe deportacje do obozów koncentracyjnych, wyroki śmierci i publiczne egzekucje. Zniszczono całe polskie życie organizacyjne i polityczne oraz polskie szkolnictwo. Do 1940 roku istniały samodzielne gminy Czechowice i Dziedzice, które wkrótce połączono w jedną jednostkę organizacyjną. W lutym 1945 roku nastąpiło wyzwolenie tych ziem przez armię radziecką, a pierwsze miesiące nowej władzy rozpoczęły okres bratobójczych walk.

Prawa miejskie, zmiany administracyjne

Archiwalne zdjęcie Urzędu MiejskiegoPrawa miejskie nadano połączonym gminom w dniu 14 grudnia 1950 roku na mocy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów (przepisy weszły w życie z dniem 1 stycznia 1951 roku), a miasto miało nosić nazwę Czechowice. Wywołało to niezadowolenie mieszkańców Dziedzic, którzy podjęli działania na rzecz przywrócenia nazwy Dziedzice. W wyniku tych starań Prezes Rady Ministrów rozporządzaniem z dnia 13 listopada 1958 roku dołączył drugi człon „Dziedzice” i odtąd miasto nosi nazwę Czechowice-Dziedzice. Zmienił się także obszar miasta. W 1950 roku z sąsiedniej gminy Ligota włączono do niego przysiółek Podkępie, natomiast w 1957 roku Ligocie przekazano stary czechowicki przysiółek Koło. W dniu 1 lutego 1977 roku zostały zlikwidowane sąsiednie gminy: Ligota, Bestwina i w całości włączone do Czechowic-Dziedzic. Niezadowolona z tego Bestwina, po prawie sześciu latach starań, rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 października 1982 roku odzyskała utraconą samodzielność. Do 1975 roku miasto Czechowice-Dziedzice było w województwie katowickim, w powiecie bielskim. Po likwidacji powiatów, pomimo utworzenia województwa bielskiego, Czechowice-Dziedzice nie weszły w skład nowego województwa. Po II wojnie światowej miasto nadal miało charakter przemysłowy. W tym okresie prowadzona była działalność w wielu gałęziach gospodarki: wydobycie węgla kamiennego, przerób ropy naftowej, przemysł elektroenergetyczny, metalurgii miedzi, samochodowy, kabli i przewodów, wyrobów elektrotechnicznych, organiczny, ceramiki budowlanej, betonów, tartaczny, zapałczany, celulozowo - papierniczy, wełniany, filcowy i tkanin technicznych, odzieży i bielizny osobistej, mięsny i piekarniczy. Tu znajdowały się firmy znane w kraju i za granicą takie jak: Rafineria „Czechowice”, Śląska Fabryka Kabli, Walcownie Metali „Dziedzice”, Fabryka Sprzętu Elektrotechnicznego „Kontakt”, Czechowickie Zakłady Przemysłu Zapałczanego, Kopalnia Węgla Kamiennego „Silesia”. Na obszarach wiejskich w mieście i w sołectwach: Bronów, Ligota oraz Zabrzeg prowadzono gospodarkę rolniczą, a także gospodarkę rybną, która od wieków w tej części Śląska Cieszyńskiego miała duże znaczenie.

Rewolucyjne przemiany społeczne i współczesność

Rok 1980 za sprawą aktywnej w mieście „Solidarności” zapoczątkował proces zmian w świadomości ludzi i ukazał konieczność odejścia od niesprawnego systemu. Kilka lat później, rewolucyjne przemiany 1989 roku przyniosły ugruntowanie się gospodarki rynkowej, wyzwoliły inicjatywę i samorządność ludzi. Po 1990 roku niepomiernie wzrosła rola samorządu lokalnego. Dzięki decyzjom władz samorządowych wybudowano nowoczesną oczyszczalnię ścieków i wiele kilometrów kolektorów i sieci kanalizacyjnych, choć do końca tych inwestycji jest jeszcze bardzo daleko. Rozbudowano szkoły – głównie powstały nowe sale gimnastyczne. Zmodernizowano plac targowy i wiele kilometrów ulic i chodników. Wybudowano nowe mosty i wiadukty. Powstało piękne kąpielisko miejskie, przebudowano sztuczne lodowiska, oraz wybudowano kryty basen. Niestety przemiany społeczne i gospodarcze miały także swoje strony ujemne. 

Kopalnia Węgla kamiennego SilesiaKonieczność restrukturyzacji przemysłu po 1990 roku przyniosła liczne zwolnienia pracowników i niepokojący wzrost bezrobocia. Upadły firmy i przedsiębiorstwa, w tym jeden z najstarszych zakładów przemysłowych w mieście – fabryka rowerów „Apollo”. Wiele zakładów przemysłowych zostało zrestrukturyzowanych, zmienili się właściciele i nazwy. Czasami „na gruzach” poprzednich firm powstały nowe przedsiębiorstwa. Jednak pomimo tych trudności i kłopotów, miasto nadal odgrywa poważną rolę gospodarczą. W tym okresie powstało kilka nowych, prężnych przedsiębiorstw, które zaczęły dominować w mieście. Niewątpliwie należy do nich „HB-Unibud” S.A. Zaczął także napływać kapitał zagraniczny, czego przykładem są takie spółki jak: Valeo Electric and Electronic Systems czy też TRW Steering Systems Poland.

Znaczenie większego znaczenia nabrały również firmy mniejsze i małe, chociaż niektóre z nich z całkiem długą historią i dorobkiem. O dobrej kondycji przemysłu i wytwórczości oraz zaangażowaniu władz w tej dziedzinie świadczą przyznawane w tym okresie nagrody i wyróżnienia. W 1992 roku, jako pierwszy w mieście, Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach otrzymał Jan Berger, wówczas burmistrz miasta. W 1994 roku tę samą nagrodę otrzymała Rafineria Czechowice S.A. (jeszcze jako Śląskie Zakłady Rafineryjne), a w następnych latach kolejno: Tadeusz Polok – ówczesny prezes Śląskiej Fabryki Kabli S.A. i rok później firma budowlana „HB - Unibud” S.A. W 2001 roku Rafineria Czechowice S.A. została wyróżniona statuetką „Orłów Śląskiego Biznesu”, przyznaną przez Śląski Klub Biznesu. W konkursie ogłoszonym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa miejska oczyszczalnia ścieków uzyskała aż cztery nagrody i wyróżnienia, w tym główną – tytuł „Budowa Roku 1994”. 

Po reaktywacji powiatów, co nastąpiło 1 stycznia 1999 roku, Czechowice-Dziedzice powróciły do powiatu bielskiego, który wszedł w obszar nowego województwa – województwa śląskiego.

Z najnowszej historii miasta trzeba jeszcze wspomnieć o kilku wydarzeniach. Od samego początku naszego samorządu zaczęły być nawiązywane bliskie kontakty z innymi samorządami w kraju i za granicą oraz ze związkami i stowarzyszeniami samorządowymi. Niektóre z tych kontaktów nabrały bardzo konkretnych kształtów, co zaowocowało podpisaniem umów o partnerstwie. Są to następujące, nasze miasta partnerskie: Hiddenhausen w Niemczech, Słonim na Białorusi, Orlova w Czechach, Žilina na Słowacji i Łomża, oczywiście w Polsce. W 1996 roku ustanowiona została nagroda „Promotio Urbis Czechowice-Dziedzice”. Celem głównym nagrody było uhonorowanie osób, instytucji, zespołów itd., które swoją działalnością przyczyniły się do promocji naszego miasta. 23 lutego 1999 roku Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach podjęła intencyjną uchwałę w sprawie ustanowienia św. Andrzeja Boboli patronem miasta. Kilka miesięcy później – 15 czerwca tego samego roku, Kongregacja Kultu Bożego i Sakramentów Świętych w Rzymie stwierdziła, że „…Święty Andrzej Bobola, Kapłan i Męczennik, jest Patronem wobec Boga dla Miasta Czechowice-Dziedzice…”. 14 listopada 1999 roku Ordynariusz Diecezji Bielsko-Żywieckiej ks. bp. Tadeusz Rakoczy dokonał uroczystego przekazania władzom miejskim aktu wspomnianej Kongregacji. Na koniec o jeszcze jednym wydarzeniu, które miało miejsce już w bieżącym stuleciu. 26 czerwca 2001 roku Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach ustanowiła herb miasta i flagę miejską, a 12 stycznia 2004 roku ustaliła zasady i warunki ich używania.


Zabytki

Gmina Czechowice-Dziedzice, posiada kilka cennych zabytków architektonicznych, to m.in. zespół pałacowo - parkowy z początku XVIII w., kościoły budowane w XVIII i XIX wieku. To także inne obiekty, nie zawsze oficjalnie uznane za zabytki, ale na pewno warte uwagi, gdyż tworzą historię naszego miasta.

Kościół pw. św. Katarzyny
Kościół św. KatarzynyNajmocniej wrośnięty w krajobraz i historię miasta jest kościół parafialny pw. św. Katarzyny - najstarszy i najcenniejszy zabytek w mieście. Pierwsza drewniana sakralna budowla istniała w tym miejscu już w 1447 r. W latach 1722 - 1729 rozpoczęła się budowa murowanego,  barokowego kościoła, ufundowanego przez właściciela Czechowic Franciszka Karola Kotulińskiego i proboszcza Walentego Antoniego Martiusa. Kościół zbudowano w stylu barokowym. Posiada jedną nawę, wieżę kościelną, kaplicę boczną, ambonę z płaskorzeźbami (ufundowaną w 1743 roku) oraz liczne malowidła ścienne i sufitowe, sztandary, chorągwie, żyrandole, obrazy oraz barokową chrzcielnicę wykonaną z marmuru dębnickiego z figurą Chrystusa i św. Jana autorstwa rzeźbiarza Świerczka z Frydku. Ołtarz główny zdobi obraz przedstawiający zaślubiny św. Katarzyny, będący dziełem wiedeńskiego malarza Antoniego Heinza. (Czechowice-Dziedzice, ul. M. Kopernika 42)

Pałac Kotulińskich
Pałac KotulińskichRokokowy pałac pochodzi z pierwszej połowy XVIII w. Jest jednym z najbardziej cennych obiektów architektonicznych Śląska. Okazałą budowlę wzniósł w latach 30. XVIII wieku hrabia Franciszek Karol Kotuliński. W 1765 roku nowym właścicielem Czechowic i pałacu został hrabia Andrzej Renard. Rodzina Renardów była jej właścicielem do 1856 roku, a w XVIII wieku upiększyła pałac i założyła ogród kwiatowy i sad owocowy. W trójkątnym tympanonie widoczny jest herb Renardów podtrzymywany przez dwa lwy.  Przy pałacu znajduje się późnobarokowy park na rzucie prostokąta, z półkolistą aleją bukową i cennym drzewostanem. Obok pałacu znajdują się zabudowania gospodarcze z XVIII i XIX w. W 1945 roku pałac został upaństwowiony i powstała w nim szkoła rolnicza. Pałac został wpisany do rejestru zabytków 24 lutego 1960 roku. Na początku lat 90. XX wieku pałac przeszedł na własność miasta i funkcjonował w nim ośrodek doskonalenia zawodowego. W październiku 2006 pałac kupiła firma Polplast, która przystąpiła do ochrony obiektu przed dewastacją. Rokokowy pałac został gruntownie odrestaurowany, wnętrzom oraz parkowi przywrócono dawną świetność. Obiekt został przekształcony w czterogwiazdkowy hotel. W 2017 roku firma ogłosiła upadłość i nowym właścicielem obiektu został Piotr Londzin, właściciel przedsiębiorstwa Lontex. (Czechowice-Dziedzice, ul. Zamkowa 2)

Kościół pw. Jezusa Chrystusa Odkupiciela
Kościół pw. Jezusa Chrystusa OdkupicielaNajmłodszy kościół w Czechowicach-Dziedzicach został zbudowany w latach 1995 - 1998 według projektu architekta Stanisława Niemczyka, zwanego „polskim Gaudim", na miejscu dawnej stolarni. W świątyni o lekkiej, ceglanej bryle znajdują się m.in. relikwie św. Jana Sarkandra i kamienna chrzcielnica z 1628 roku. W całym kościele znajdują się różnorodne zarysy kształtu krzyża - ułożone z cegieł, prześwitów w murze, wyciśnięte w betonie. Jest krzyż jerozolimski, celtycki, grecki, łaciński. Świątynia powstała na rzucie trójkąta. Ku niebu wznoszą się trzy wieże: dwie wyższe symbolizują minione dwa tysiąclecia chrześcijaństwa; trzecia, zwieńczona krzyżem z pastorału Jana Pawła II, nazywana jest papieską i symbolizuje wejście w nowe tysiąclecie. Budowla obfituje w elementy symboliczne. Chociażby guzy na krucyfiksach oznaczają błogosławieństwa. Kościół ten został uznany za jedną z dwudziestu ikon polskiej architektury, wzniesionych po 1989 roku.  (Czechowice-Dziedzice, ul. Pocztowa 32)

Kościół pw. św. Józefa w Zabrzegu
Kościół pw. św. Józefa w ZabrzeguZostał zbudowany w 1787 r. w stylu barokowym. Patronem kościoła jest św. Józef, którego obraz figuruje w ołtarzu głównym. Boczne ołtarze poświęcone są Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Najświętszej Maryi Pannie. Okna w prezbiterium zdobią witraże św. Katarzyny i św. Anny. Okna w nawie kościoła ozdabiają witraże o tematyce eucharystycznej. Oprócz tego w kościele znajdują się obrazy Trójcy Przenajświętszej, Św. Izydora, Joba, Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i M.B. Siewnej oraz stacje Drogi Krzyżowej. Znajdują się też w nim figury Św. Piotra i Pawła, Św. Jana Nepomucena i św. Anny oraz płaskorzeźba Matki Boskiej Częstochowskiej. (Zabrzeg, ul. ks. K. Janoszka 16)

Kościół pw. Opatrzności Bożej w Ligocie
Kościół pw. Opatrzności BożejZostał zbudowany w 1806 r. w stylu barokowo-klasycystyczny. Fundatorami kościoła była rodzina Czaderskich. W latach 1834 - 1840 dobudowano wieżę kościelną, na fasadzie której, między pilastrami widnieje kamienny medalion, przedstawiający symbol wezwania parafii Oko Opatrzności Bożej. Kaplicę Miłosierdzia Bożego zamyka krata, która w symbolice nawiązuje do męczeństwa św. Maksymiliana M. Kolbe. Są tu kolce z obozowych drutów i dwie stylizowane korony w kształcie litery M, czyli Maksymilian, Maria. Bogate wyposażenie malarskie kościoła stanowią liczne obrazy z XIX wieku. Pod chórem znajduje się zabytkowy, osiemnastowieczny konfesjonał. W kuli wieńczącej wieże kościoła umieszczono dokument spisany po łacinie opisujący dzieje kościoła. Złożono go tam w 1840 r. a odnaleziono przed kilku laty w czasie remontu kościoła. (Ligota, ul. Bielska 25)

Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bronowie
Kościół pw. Najświętszego Serca Pana JezusaŚwiątynia ta nosząca cechy budowli neogotyckiej, została zbudowana w latach 1874 - 1877 według projektu znanego architekta Emanuela Rosta z Białej. Ołtarz główny zawiera obraz Serca Jezusa wykonany w 1875 roku przez krakowskiego malarza Wojciecha Eliasza. Ciekawostką wyposażenia są ławki kościelne wykonane z dębów, które posadzono obok kościoła w 1898 roku z okazji 50-lecia rządów cesarza austriackiego Franciszka Józefa. Drzewa ścięto  w 1965 roku, a w dwa lata później wykonano z nich ławki. W miejsce dębów posadzono 6 srebrnych świerków, które rosną przed kościołem i upamiętniają peregrynację Obrazu Jasnogórskiego. W kościele jest  również tablica upamiętniająca odwiedziny parafii przez Kardynała Karola Wojtyłę w czerwcu 1977 roku. (Bronów, ul. ks. J. Kunza 8)

Kościół pw. Najświętszej Marii Panny Wspomożenia Wiernych
Kościół pw. Naświętszej Marii Panny Wspomożenia Wiernych Budowa kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych rozpoczęła się w 1882 r. - wówczas na terenie należącym do parafii św. Katarzyny. Projektantem kościoła był Emanuel Rost z Białej. Grunt pod budowaną świątynię oraz cmentarz ofiarował Jan Machalica. Uroczystej konsekracji nowego domu Bożego 22 czerwca 1890 r. dokonał biskup Franciszek Śniegoń z Cieszyna.
W ołtarzu głównym uwagę zwraca witraż przedstawiający tajemnicę Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych, zaprojektowany przez prof. Adama Bunscha. Po lewej stronie prezbiterium stoi neogotycka ambona z bogato rzeźbionym baldachimem i figurami czterech Ewangelistów; naprzeciwko - figura Archanioła trzymającego na rękach dziecię przygotowane do sakramentu Chrztu świętego. Z pierwotnego wystroju kościoła zachowane zostały kamienne figury Świętej Rodziny i postaci Świętych. Dziełem czechowickiego rzeźbiarza Andrzeja Borgła są liczne elementy wystroju wnętrza: boczne ołtarze, ambona. Na szczególną uwagę zasługują oryginalne płaskorzeźby stacji Drogi Krzyżowej, w których rzeźbione figury wkomponowane zostały w ramy wypełnione wyrytym tekstem z biblijnym opisem danej sceny. W prawym ołtarzu bocznym umieszczona jest figura św. Maksymiliana Kolbego, z różą w dłoniach. W nawie głównej, bliżej wejścia znajdują się ponadto dwa ołtarze boczne; w ołtarzu po stronie lewej umieszczono kamienną figurę św. Antoniego Padewskiego z Dzieciątkiem na ręku, zaś w ołtarzu po stronie prawej - figurę św. Katarzyny z kołem w ręku, atrybutem patronki kolejarzy. Pod chórem stoją dwa neogotyckie konfesjonały z rzeźbami kluczy Piotrowych. Na parapecie chóru uwagę zwraca kompozycja mozaikowa przedstawiającą krzyż, dwie owieczki oraz napis: "Chwalcie Pana wszystkie narody".
Od strony północnej do kościoła przylega rozległy cmentarz parafialny, na którym zachowało się wiele zabytkowych nagrobków i krypt z przełomu XIX i XX w., m.in. kamienne mauzolea Opawskich, Habermannów czy Hofmannów. (Czechowice-Dziedzice, ul. Legionów 57)

Kaplica przy kościele NMP Wspomożenia Wiernych
Kaplica przy kościele NMP Wspomożenia WiernychKaplica to pierwsza sakralna budowla w Dziedzicach. Ufundowana została w 1841 roku przez Jerzego Machalicę. Zbudowana jest na planie kwadratu z półkolistą absydą. Na jej cenne wyposażenie składa się późnobarokowy ołtarz z rzeźbami  św. Piotra i Pawła, obraz Ecce Homo i Matki Boskiej Częstochowskiej, kamienna kropielnica i polichromia ze scenami modlitwy Chrystusa w Ogrójcu. Dzwon kaplicy, zwany „konajączkiem", oznajmiał zgon mieszkańca gminy. Obecnie kaplica pełni rolę domu pogrzebowego. (Czechowice-Dziedzice, ul. Legionów 57)

Kaplica pw. Świętego Serca Jezusowego
Powstała w 1831 roku w pobliżu zbudowanej w połowie XVIII wieku, ale już dziś nieistniejącej karczmy Dzidów. Kaplica jest w kształcie kwadratu, murowana z częścią ołtarzową zwróconą na północny - wschód. Ołtarzyk zbudowany jest w stylu barokowo-klasycystycznym. Przy kapliczce raz w miesiącu odbywała się „nauka chrześcijańska" dla mieszkańców Bronowa, prowadzona przez duszpasterzy z Rudzicy. (Bronów, ul. Bronowska 68)

Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 1To najstarsza szkoła na terenie miasta. Wiadomo, że pierwsza udokumentowana wiadomość o istnieniu w Czechowicach szkoły parafialnej pochodzi z XVII wieku i zawarta jest w sprawozdaniach wizytatorów biskupich. Nie zachowany do dziś drewniany budynek szkoły stał w sąsiedztwie obecnego murowanego (stara szkoła). Obecny budynek szkoły zaczęto budować w 1911 roku, za panowania cesarza Franciszka Józefa I. W okresie I wojny światowej w szkole kwaterowano rosyjskich jeńców wojennych a w czasie II wojny światowej została otwarta w niej przez władze okupacyjne szkoła niemiecka. 12 czerwca 1960 roku szkole nadano imię Hanki Sawickiej. W roku szkolnym 2001/2002 decyzją władz samorządowych szkoła została połączona z przedszkolem znajdującym się w budynku starej „szkoły" i powstał Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1, który otrzymała imię Jana Brzechwy. (Czechowice-Dziedzice, ul. Chłopska 1).

Szkoła Podstawowa nr 4 
Szkoła Podstawowa nr 4 Szkoła została założona przez Towarzystwo Niemieckiej Szkoły Ludowej. Budynek ukończono w 1910 roku. Uczniowie uczęszczający do tej szkoły pochodzili nie tylko z Czechowic ale i z Zebrzydowic i Oświęcimia. Po I wojnie światowej wprowadzono również polskie klasy, a szkoła niemiecka zakończyła działalność w 1932 r. Budynek szkoły został rozbudowany w 1958 r. (Czechowice-Dziedzice, ul. Studencka 2).

 

Urząd Miejski 
Urząd MiejskiZwany również „Prezydium” powstał jako Urząd Gminy w 1936 roku przy pustym wówczas placu targowym. Budynek powstał według projektu architekta Adolfa Kurciusa a pierwszym urzędującym tu wójtem był Franciszek Zieleźnik. Wewnątrz budynku znajduje się marmurowa tablica upamiętniająca wybudowanie urzędu. Budynek „Prezydium” pierwotnie był jednopiętrowy – dalsze dwie kondygnacje powstały po II wojnie światowej. (Czechowice-Dziedzice, Plac Jana Pawła II)

Dworzec kolejowy
Dworzec kolejowyPrzełomowym momentem w  historii  rolniczego – do płowy XIX wieku - terenu, było zlokalizowanie w  Dziedzicach stacji  Cesarsko-Królewskiej Uprzywilejowanej Kolei Północnej Cesarza Ferdynada, biegnącej z Wiednia do Krakowa i Lwowa.  Wokół powstałej w 1855 r. linii kolejowej prężnie zaczął rozwijać się przemysł. Dworzec stał się również świadkiem przejazdów różnych ważnych osobistości między innymi cesarza Franciszka Józefa I, który przez Dziedzice przejeżdżał w drodze na inspekcję Galicji. W roku 1918 witano tu m.in. marszałka F. Focha i prezydenta S. Wojciechowskiego. (Czechowice-Dziedzice, Plac Wolności 3)

Lokomotywownia
LokomotywowniaLokomotywownia (1853 - 1854) jest najstarszym zakładem pracy w mieście i jest ściśle związana z ulokowaniem w Dziedzicach węzłowej stacji kolejowej, stanowiąc cenny zabytek techniki. Zachowała się m.in. prostokątna hala parowozowni z 1854 r (tzw. „hajc” od niemieckiego „Heizhaus’) oraz hala wachlarzowa z czasów rozbudowy dworca. (Czechowice-Dziedzice, zbieg
ul. Kochanowskiego oraz ul. Hutniczej)

Kolonia domów robotniczych
FamilokiWśród ciekawych architektonicznie i cennych historycznie przestrzeni miasta na uwagę zasługuje kolonia górnicza - osiedle jednopiętrowych domów robotniczych, zwanych na Górnym Śląsku familokami. Osiedle zbudowane z charakterystycznej czerwonej cegły,  rozplanowane w 5 rzędach tzw. „rajach”, powstało w 1903 roku dla górników Kopalni Węgla Kamiennego „Silesia”.  (Czechowice-Dziedzice, ul. Górnicza)