Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Polityka prywatności

Informacje ogólne

Informujemy, że przywiązujemy szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników, odwiedzających nasz portal internetowy. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania portalem internetowym. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników portalu internetowego. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW przechowujemy zapytania HTTP, kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

 • publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika),
 • nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana jest przez protokół http, o ile jest możliwa,
 • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
 • czas nadejścia zapytania,
 • pierwszy wiersz żądania http,
 • kod odpowiedzi http,
 • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku, gdy przejście do strony Biura nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami, przeglądającymi strony portalu internetowego. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu możemy dokonać analizy plików z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy, służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią Urzędu/Instytucji. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki, stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby, odwiedzającej portal internetowy.

Mechanizm cookies w portalu internetowym

Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach portalu internetowego, ani śledzenia ich nawigacji. Pliki cookies stosowane w portalu internetowym nie przechowują żadnych danych osobowych, ani innych informacji, zebranych od użytkowników.

Odnośniki do innych stron

Portal internetowy zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności, obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko naszego portalu internetowego.

Zmiana ustawień w przeglądarce

Użytkownicy Serwisów w każdej chwili mogą zmienić swoje ustawienia dotyczące plików cookies.

Szczegółowe informacje o możliwościach i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w poszczególnych przeglądarkach:

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższych zapisów.

***

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej w skrócie „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Czechowic-Dziedzic - dane kontaktowe: 43-502 Czechowice-Dziedzice pl. Jana Pawła II 1, tel.: 32 214-71-10,
fax: 32 214-71-52, e-mail: um@um.czechowice-dziedzice.pl, strona internetowa: www.czechowice-dziedzice.pl oraz www.bip.czechowice-dziedzice.pl;

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod numerem telefonu 32 214-71-53, mailowo pod adresem oid@um.czechowice-dziedzice.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres siedziby Administratora;

3. Przetwarzanie danych może odbywać się w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych Gminie Czechowice-Dziedzice wykonywanych przez Burmistrza Czechowic-Dziedzic przy pomocy Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach określonych przepisami prawa, w szczególności w art. 7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu realizacji przysługujących uprawnień, bądź spełnienia obowiązków określonych tymi przepisami prawa albo jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy.
Przetwarzanie może być również niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez Administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych interesów osoby, której dane dotyczą.
Przetwarzanie danych może odbywać się w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Mogą także wystąpić przypadki w których będą Państwo proszeni o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu. W takim przypadku zostaną Państwo poinformowani o celu przetwarzania oraz zakresie wyrażonej zgody.

4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych, w których są przetwarzane Pana/Pani dane.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkich na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej;

6. Na zasadach określonych przepisami RODO posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych,
 • sprostowania swoich danych osobowych,
 • usunięcia swoich danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • przenoszenia swoich danych osobowych,

a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych;

7. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

8. Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem:

 • ustawowym,
 • umownym, lub
 • warunkiem zawarcia umowy,

do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.

W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy lub konieczność realizacji nałożonych na administratora zadań realizowanych w interesie publicznym albo w ramach sprawowania przez niego władzy publicznej, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować obowiązków czy zadań ustawowych. Może to skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych,
nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.

W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

10. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.