Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Więcej informacji

logotyp recyklinguZużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, pochodzący z gospodarstw domowych, odbierany jest w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, mieszczącym się przy ulicy Prusa 33 w Czechowicach-Dziedzicach.

 

Osiągnięte przez gminę poziomy recyklingu.

Poziomy recyklingu osiągnięte przez podmioty obsługujące nieruchomości niezamieszkałe w kolejnych latach: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023.

Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Czechowice-Dziedzice:

  • niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych – istniejące instalacje komunalne,
  • bioodpadów, stanowiących odpady komunalne – instalacje przeznaczane do przetwarzania bioodpadów.

***

uwaga

Biuro ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miejskiego informuje, że zgodnie z wymaganiami ustawy o utrzymaniu czystości i  porządku w gminach, w Czechowicach-Dziedzicach trwają kontrole nieruchomości, w których prowadzona jest działalność gospodarcza.

Podczas przeprowadzanych kontroli sprawdzane są umowy zawarte na odbieranie odpadów komunalnych z przedmiotowej nieruchomości oraz sprawdzane są rachunki za wykonanie tej usługi.

Postanowienia wyżej wymienionych umów muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice oraz w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.