Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Gminna Rada Seniorów

Ustawą z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawodawca wprowadził możliwość tworzenia w gminach gminnych rad seniorów, które mają reprezentować interesy i potrzeby środowiska seniorów wobec władz samorządowych i ma wyłącznie charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Ich działalność ma przyczynić się do rozwoju aktywnego uczestnictwa osób starszych w życiu społeczności lokalnej.

Gminna Rada Seniorów w Czechowicach-Dziedzicach wypełnia funkcję konsultacyjną, doradczą i inicjatywną w szczególności poprzez formułowanie opinii i wniosków w odniesieniu do tworzonego prawa miejscowego dotyczącego osób starszych, inicjowanie i organizowanie działań na rzecz osób starszych, monitorowanie potrzeb osób starszych, upowszechnianie wiedzy o potrzebach i prawach osób starszych, informowanie społeczności gminy o kierunkach działań podejmowanych przez gminę i inne podmioty na rzecz środowiska seniorów oraz poprzez wspieranie wszelkich form aktywności seniorów.

Statut Gminnej Rady Seniorów przyjęto uchwałą nr XX/189/16 Rady Miejskiej z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów.

Rada liczy 15 członków, a jej kadencja trwa 4 lata. W jej skład mogą zostać wybrani przedstawiciele seniorów, którzy ukończyli 60 lat, zamieszkali na terenie gminy, którzy uzyskali poparcie co najmniej 15 osób o tym samym statusie i miejscu zamieszkania na terenie gminy oraz przedstawiciele środowisk senioralnych. Organem wykonawczym jest Prezydium. Rada wyraża swoje stanowisko w formie uchwały, a jej członkowie pełnią swoje funkcje społecznie.