Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Ogłoszenie Burmistrza. Działka przy ul. Rajskiej w Czechowicach-Dziedzicach na sprzedaż

Burmistrz Czechowic-Dziedzic ogłasza II ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej obejmującej działkę oznaczoną numerem 4698/4, stanowiącą własność Gminy Czechowice-Dziedzice, położoną w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Rajskiej.

Działka oznaczona numerem 4698/4 o powierzchni 0,0062 ha w jednostce ewidencyjnej: 240204_5 Czechowice-Dziedzice – obszar wiejski, obręb 0001 Czechowice, posiadająca użytek R (grunty rolne), zapisana jest w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Pszczynie nr KA1P/00049311/5, w której prawo własności wpisane jest na rzecz Gminy Czechowice-Dziedzice.

Działka położona jest w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Rajskiej. Posiada kształt nieregularny, jest wąska i wydłużona, położona jest na terenie płaskim. Z uwagi na swoje parametry ww. działka może stanowić funkcję uzupełniającą dla nieruchomości przyległych. Posiada bezpośredni dostęp do gminnej drogi publicznej, znajduje się w obszarze bezpośredniej dostępności podstawowych sieci: gazowej, teletechnicznej, energetycznej i wodociągowej.

Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Czechowice-Dziedzice położonego w rejonie Osiedla „Czechowice Górne”, uchwalonym uchwałą nr XV/114/15 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 27.10.2015 r., zmienionym uchwałą nr XXVII/297/16 Rady Miejskiej
w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 29.11.2016 r., położona jest w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN31).

Przedmiotową działkę z uwagi na jej kształt, wielkość oraz możliwość poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości, które bezpośrednio przylegają do niej i obejmują: działkę nr 5654/3; działkę nr 5254/4; działkę nr 1759/3; działkę nr 5507/5; działkę nr 1751/19.

Właściciele ww. nieruchomości, powinni złożyć w formie pisemnej w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1 na biurze podawczym zgłoszenie uczestnictwa w przetargu do dnia 5.04.2024 r.  

Lista osób zakwalifikowanych przez Komisję Przetargową do udziału w przetargu zostanie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej tut. Urzędu Miejskiego oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Miejskiego w dniu 9.04.2024 r.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  8 800,00 zł.

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 15.04.2024 r. o godz. 1000 w sali narad nr 305 (II piętro) Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach Plac Jana Pawła II  1.

W przetargu mogą brać udział osoby, które w wyznaczonym terminie dokonają pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu oraz wpłacą wadium do dnia 5.04.2024 r. Wadium wynosi 1 760,00 zł. Datą wniesienia wadium jest dzień uznania rachunku bankowego Gminy. Wadium winno być wniesione w pieniądzu na konto Gminy Czechowice-Dziedzice PKO BP S.A. Oddział Bielsko-Biała nr 94 1020 1390 0000 6602 0025 0571.

Wadium wniesione przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku uchylenia się przez osobę, która wygra przetarg od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio – odwołania, zamknięcia, unieważnienia, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później, niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Datą zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego Gminy.

Szczegółowe informacje zawarte są w dokumencie (załącznik pod ogłoszeniem), można je również uzyskać w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach, w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, Plac Jana Pawła II 3/2, tel.32 214-71-28 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

Burmistrz Czechowic-Dziedzic zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.).

Ogłoszenie o przetargu wywieszone jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach, na tablicy ogłoszeń w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami tut. urzędu, Plac Jana Pawła II 3/2 oraz opublikowane na stronach internetowych Urzędu Miejskiego: https://www.czechowice-dziedzice.pl/komunikaty i  https://www.bip.czechowice-dziedzice.pl/bipkod/044/001

Ogólne zasady obowiązujące podczas przetargu, zostaną wywieszone w dniu przetargu, na drzwiach ww. sali, w której przeprowadzany będzie przetarg.

Wyłączony