Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Nabór na wolne stanowisko inspektora ds. gospodarki wodno-ściekowej w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Burmistrz Czechowic-Dziedzic ogłasza nabór na wolne stanowisko - inspektora ds. gospodarki wodno-ściekowej w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

O stanowisko ubiegać się może kandydat, który spełnia wymagania określone w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  (t.j. Dz. U. z 2022., poz. 530 z późn. zm.), w załączniku nr 3 tabela II D rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października  2021 r.  w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1960) oraz zarządzeniu nr 120.108.2023 Kierownika Urzędu Miejskiego  w Czechowicach-Dziedzicach  z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach, tj.:

 1. Posiada obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych  - o stanowisko nie mogą ubiegać się osoby, o których mowa w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych.
 2. Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku.
 3. Nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.   
 4. Cieszy się nieposzlakowaną opinią.
 5. Wykształcenie: wyższe.
 6.  Wymagany kierunek wykształcenia: ochrona środowiska, inżynieria środowiska, geografia
  i kształtowanie środowiska, hydrologia, melioracje wodne, gospodarka wodno-ściekowa lub kierunki pokrewne, administracja.
 7. Doświadczenie zawodowe: minimum 3 lata stażu pracy w samorządzie terytorialnym lub
  w jednostkach w zakresie gospodarki wodnej lub ściekowej, melioracji wodnych, ochrony środowiska lub jednostkach pokrewnych.
 8. Inne: prawo jazdy kategorii B.

Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość  przepisów prawa  w zakresie – prawa ochrony środowiska, prawa wodnego, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kodeksu postępowania administracyjnego.
 2. Cechy osobowości – kreatywność, skrupulatność, odporność na stres, komunikatywność, zdolność analitycznego myślenia, wysoka kultura osobista, systematyczność, wytrwałość.
 3. Umiejętności  - umiejętność interpretacji przepisów prawnych, obsługa komputera /programy Word, Excel/, dyspozycyjność, umiejętność rozmowy z trudnym klientem, umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów.

Termin składania ofert: do 20 maja 2024 r.

Dodatkowych informacji o naborze udziela Wydział Organizacyjny i Kadr Urzędu Miejskiego (pok. 306-308, tel. 32 214 71 47, e-mail: um@um.czechowice-dziedzice.pl).

Włączony