Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przy ul. Młyńskiej

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) Burmistrz Czechowic-Dziedzic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych łącznie do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Działka oznaczona numerem 395/21 o powierzchni 0,0435 ha, w jednostce ewidencyjnej: 240204_4 Czechowice-Dziedzice - miasto, obręb 0003 Dziedzice posiadająca użytek B (tereny mieszkaniowe), zapisana jest w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Pszczynie nr KA1P/00066003/8, w której prawo własności wpisane jest na rzecz Gminy Czechowice-Dziedzice.

Działy III (prawa, roszczenia i ograniczenia) i IV (hipoteka) ww. księgi wieczystej wolne są od wpisów.

Działka oznaczona numerem 1303/4 o powierzchni 0,0939 ha, w jednostce ewidencyjnej: 240204_4 Czechowice-Dziedzice - miasto, obręb 0003 Dziedzice posiadająca użytek B (tereny mieszkaniowe), zapisana jest w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Pszczynie nr KA1P/00054353/9, w której prawo własności wpisane jest na rzecz Gminy Czechowice-Dziedzice.

W dziale III księgi wieczystej wpisane są obciążenia (ograniczone prawo rzeczowe, inny wpis), dział IV jest wolny od wpisów.

Wymienione wyżej nieruchomości położone są w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Młyńskiej 13, obejmują działki o nr 395/21 i 1303/4 i powierzchni łącznej 0,1374 ha, zabudowane budynkiem mieszkalnym. Posiadają nieregularne kształty, położona są w terenie o nachyleniu w kierunku południowo-zachodnim, zagospodarowane przydomowym ogrodem oraz częściowo utwardzone (chodniki z płyt betonowych), są nieogrodzone. Przedmiotowy teren jest uzbrojony w przewody: gazowy, energetyczny, wodociągowy, telekomunikacyjny, kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej.

Zabudowane są jednokondygnacyjnym, murowanym, częściowo podpiwniczonym budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 108,18 m2 i powierzchni zabudowy 174 m2. Budynek znajduje się w złym stanie technicznym, z uwagi na jakość i stan wykończeń w całości wymaga kapitalnego remontu.

Zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Czechowice-Dziedzice obejmującej tereny centrum miasta położone na południe od torów kolejowych CENTRUM II uchwalonego uchwałą nr XLIX/548/18 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 22 maja 2018 r. zmienionego uchwałą nr XL/465/21 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 31 sierpnia 2021 r. przedmiotowe nieruchomości położone są:

- działka nr 395/21 w terenach zabudowy usługowej,

- działka nr 1303/4 częściowo w terenach zabudowy usługowej oraz częściowo w terenach zieleni niskiej.

Cena wywoławcza ww. nieruchomości wynosi  256 000,00 zł.

Cena uzyskana w przetargu będzie korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów
i usług, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na  podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 upływa z dniem 10 kwietnia 2024 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 3/2.

 

Wyłączony