Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Rusza nabór do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Gminie Czechowice-Dziedzice przyznano środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa” - edycja 2023 w wysokości 156 427,20 zł.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Programie prosimy o kontakt z pracownikami Zespołu ds. usług Ośrodka Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach przy ulicy Nad Białką 1 B, tel. 32/214-51-37 oraz 508 069 933 w godzinach:

 • poniedziałek, wtorek, środa 7.00-15.00
 • czwartek 7.00-17.00  
 • piątek 7.00-13.00

mail: zu@ops-czdz.pl

Przyznając usługę opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności uwzględnia się potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności bądź z orzeczeniem równoważnym, która:

 1. ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną (posiada orzeczenie ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności),
 2. wymaga wysokiego poziomu wsparcia,
 3. stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

Bierze się również pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu, a w przypadku dużej liczby zgłoszeń również:

- kolejność zgłoszenia,

- strukturę rodziny (czy osoba niepełnosprawna oprócz opiekuna faktycznego ma możliwość uzyskania wsparcia ze strony innych osób czy członków rodziny).

Złożenie Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 nie jest równoznaczne z przyznaniem usług opieki wytchnieniowej.

Jeśli zostanie wykorzystany limit godzin opieki wytchnieniowej w ramach programu, nie będzie możliwe ubieganie się o usługi opieki wytchnieniowej.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Program kierowany jest do dzieci i osób niepełnosprawnych, których członkowie rodzin lub opiekunowie wymagają pomocy w postaci doraźnej, czasowej przerwy
w sprawowaniu opieki. Celem głównym programu jest wsparcie członków lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
 1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób

- poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

W gminie Czechowice-Dziedzice Program będzie realizowany w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością. Limit godzin usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego wynosi 240 godzin w ciągu trwania Programu. Ze względu na zmniejszenie kwoty wnioskowanych przez gminę środków na realizację Programu, limit przyznanych godzin ulegnie zmniejszeniu. Usługi w formie pobytu dziennego mogą być świadczone w godzinach 6.00-22.00. Maksymalna długość świadczenia formy nieprzerwalnego pobytu dziennego wynosi 12 godzin dla jednej osoby niepełnosprawnej.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za tę usługę. Przyznaje się ją na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

W godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

Usługę opieki wytchnieniowej mogą świadczyć:

 1. osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej, wynikających z Karty zgłoszenia do Programu) lub
 2.  osoby posiadające, co najmniej 6-miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym, w tym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych
  w formie wolontariatu itp.

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, powinno zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Osoba niepełnosprawna lub członek rodziny/opiekun sprawujący bezpośrednią  opiekę nad osoba niepełnosprawną może wskazać osobę do realizacji usługi, pod warunkiem że będzie ona spełniała przynajmniej jeden w/w warunek.

logotypy

Wyłączony