Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Ogłoszenie Burmistrza. Działka przy ulicy Starowiejskiej w Czechowicach-Dziedzicach na sprzedaż

Burmistrz Czechowic-Dziedzic ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej obejmującej działkę oznaczoną numerem 1059/10, stanowiącą własność Gminy Czechowice-Dziedzice, położoną w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Starowiejskiej.

Działka oznaczona numerem 1059/10 o powierzchni 0,6676 ha, w jednostce ewidencyjnej: 240204_4 Czechowice-Dziedzice - miasto, obręb 0001 Czechowice, posiadająca użytek RIVa (grunty orne), zapisana jest w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Pszczynie nr KA1P/00055815/3, w której prawo własności wpisane jest na rzecz Gminy Czechowice-Dziedzice.

W dziale III – PRAWA, ROSZCZENIA I OGRANICZENIA, ww. księgi wieczystej wpisane jest obciążenie – wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (…) odnośnie do nieruchomości położonej w gminie Czechowice-Dziedzice, obręb 0001 Czechowice obejmującej nieruchomość oznaczoną nr działki: 1062/2.

W dziale IV – HIPOTEKA, brak wpisów.

Działka położona jest w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Starowiejskiej, jest niezabudowana, nieogrodzona, posiada kształt zbliżony do wydłużonego prostokąta. Położona jest na terenie ze spadkiem w kierunku zachodnim. Posiada bezpośredni dostęp do gminnej drogi publicznej - ul. Starowiejskiej i znajduje się w sąsiedztwie drogi szybkiego ruchu (DK1). W obrębie działki przebiegają sieci teletechniczne, natomiast w pobliżu działki przebiegają sieci: energetyczna i wodociągowa. 

Zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Czechowice-Dziedzice położonego w rejonie Osiedla „Czechowice Górne”, uchwalonego uchwałą nr XV/114/15 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 27 października 2015 r. zmienionym uchwałą nr XXVII/297/16 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 29 listopada 2016 r. przedmiotowa działka położona jest w terenach produkcyjno-usługowo-handlowych (symbol planu PU,H7) oraz w niewielkiej części w terenach zieleni nieurządzonej o znaczeniu ekologicznym (symbol planu ZE3) i przeznacza się ją do sprzedaży w celu zagospodarowania zgodnie z ww. planem.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  1 345 200,00 zł.

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Wyłączony