Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Ogłoszenie Burmistrza. Działka przy ul. Stawowej w Czechowicach-Dziedzicach na sprzedaż

Burmistrz Czechowic-Dziedzic ogłasza VI ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Czechowice-Dziedzice, położonej w Czechowicach-Dziedzicach w rejonie ul. Stawowej.

Działka oznaczona numerem 1655 o powierzchni 0,0896 ha, w jednostce ewidencyjnej: 240204_4 Czechowice-Dziedzice - miasto, obręb 0003 Dziedzice, posiadająca użytek R IIIb, zapisana jest w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Pszczynie nr KA1P/00055868/9, w której prawo własności wpisane jest na rzecz Gminy Czechowice-Dziedzice.

Działka jest niezabudowana, położona na terenie płaskim, użytkowanym rolniczo, posiada kształt prostokąta. Dostęp ww. działki do gminnej drogi publicznej asfaltowej – ul. Stawowej poprzez nieurządzone działki drogowe gminne. Dostępne media: woda, gaz, prąd, kanalizacja w odległości ponad 100 m.

Zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Czechowice-Dziedzice obejmującej tereny położone na południe od torów kolejowych – CENTRUM II uchwalonym uchwałą nr XLIX/548/18 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 22 maja 2018 r., zmienionym uchwałą nr XL/465/21 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 31 sierpnia 2021 r. przedmiotowa działka położona jest w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – dla lokalizacji nowej zabudowy i przeznacza się ją do sprzedaży.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  96 770,00 zł.                      

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 27.03.2024 r. o godz. 1000 w sali narad nr 305 (II piętro) Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach Plac Jana Pawła II  1.

W przetargu mogą brać udział osoby i podmioty, które wpłacą wadium do dnia 21.03.2024 r. Wadium wynosi 19 354,00 zł. Datą wniesienia wadium jest dzień uznania rachunku bankowego Gminy. Wadium winno być wniesione w pieniądzu na konto Gminy Czechowice-Dziedzice PKO BP S.A. Oddział Bielsko-Biała nr 94 1020 1390 0000 6602 0025 0571.

Wadium wniesione przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku uchylenia się przez osobę, która wygra przetarg od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio – odwołania, zamknięcia, unieważnienia, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem    w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później, niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Datą zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego Gminy.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowej działki zawarte są w dokumencie (załącznik pod ogłoszeniem), można je również uzyskać w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach, w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, Plac Jana Pawła II 3/2, tel.32 214-71-28 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

Burmistrz Czechowic-Dziedzic zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.).

Ogłoszenie o przetargu wywieszone jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach, na tablicy ogłoszeń w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami tut. urzędu, Plac Jana Pawła II 3/2 oraz opublikowane na stronach internetowych Urzędu Miejskiego: https://www.czechowice-dziedzice.pl/komunikaty  i  https://www.bip.czechowice-dziedzice.pl/bipkod/044/001

Ogólne zasady obowiązujące podczas przetargu, zostaną wywieszone w dniu przetargu, na drzwiach ww. sali, w której przeprowadzany będzie przetarg.

Wyłączony