Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Ogłoszenie Burmistrza. Działka przy ul. Cichej w Czechowicach-Dziedzicach na sprzedaż

Burmistrz Czechowic-Dziedzic ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej obejmującej działkę oznaczoną numerem 2359/25, stanowiącą własność Gminy Czechowice-Dziedzice, położoną w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Cichej.

Działka oznaczona numerem 2359/25 o powierzchni 0,0562 ha w jednostce ewidencyjnej: 240204_4 Czechowice-Dziedzice - miasto, obręb 0001 Czechowice posiadająca użytek B (tereny mieszkaniowe), zapisana jest w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Pszczynie nr KA1P/00050362/7, w której prawo własności wpisane jest na rzecz Gminy Czechowice-Dziedzice.

Działy III (prawa, roszczenia i ograniczenia) i IV (hipoteka) ww. księgi wieczystej wolne są od wpisów.

Nieruchomość obejmująca ww. działkę położona jest w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Cichej. Posiada kształt zbliżony do prostokąta, położona jest w terenie płaskim, jest częściowo ogrodzona. Działka ta zabudowana jest budynkiem mieszkalnym w trakcie budowy i przylega jedną ścianą do budynku mieszkalnego położonego na sąsiedniej działce. Przedmiotowy budynek jest obiektem parterowym z poddaszem, całkowicie podpiwniczonym, o powierzchni użytkowej 81,96 m2. Budowę budynku rozpoczęto w połowie lat 90. ubiegłego wieku. Budynek jest murowany z pustaków, z dwuspadowym dachem o konstrukcji drewnianej przykrytym papą, który uległ znacznemu uszkodzeniu. Budynek jest zawilgocony, posiada stolarkę okienną drewnianą, o dużym stopniu zniszczenia, brak stolarki drzwiowej. Ogólny stan techniczny obiektu – zły. Pozostała niezbudowana część działki to przydomowy ogród z drzewami owocowymi, częściowo zachwaszczony, porośnięty trawą oraz drzewami samosiejkami. W obrębie działki przebiega napowietrzna linia energetyczna, natomiast w pobliżu działki przebiegają sieci: wodociągowa, gazowa i kanalizacji sanitarnej. Na działce zlokalizowany jest tymczasowy garaż blaszany niezwiązany trwale z gruntem, nie będący przedmiotem sprzedaży. Ta część gruntu jest bezumownie użytkowana przez osobę fizyczną.

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast według „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czechowice-Dziedzice” przyjętym uchwałą nr XXXIV/379/17 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 30 maja 2017 roku, ww. działka znajduje się w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Działkę przeznacza się do sprzedaży w celu jej zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem w studium.

Cena wywoławcza ww. nieruchomości wynosi  66 000,00 zł.

Cena uzyskana w przetargu będzie korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług.

Przetarg odbędzie się w dniu 15.04.2024 r. o godz. 1200 w sali narad nr 305 (II piętro) Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach Plac Jana Pawła II  1.

W przetargu mogą brać udział osoby i podmioty, które wpłacą wadium do dnia 9.04.2024 r. Wadium wynosi 13 200,00 zł. Datą wniesienia wadium jest dzień uznania rachunku bankowego Gminy.

Wadium winno być wniesione w pieniądzu na konto Gminy Czechowice-Dziedzice PKO BP S.A. Oddział Bielsko-Biała nr 94 1020 1390 0000 6602 0025 0571.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowych działek zawarte są w dokumencie (załącznik pod ogłoszeniem), można je również uzyskać w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach, w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, Plac Jana Pawła II 3/2, tel.32 214-71-28 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

Burmistrz Czechowic-Dziedzic zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.).

Ogłoszenie o przetargu wywieszone jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach, na tablicy ogłoszeń w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami tut. urzędu, Plac Jana Pawła II 3/2 oraz opublikowane na stronach internetowych Urzędu Miejskiego: https://www.czechowice-dziedzice.pl/komunikaty i https://www.bip.czechowice-dziedzice.pl/bipkod/044/001

Ogólne zasady obowiązujące podczas przetargu, zostaną wywieszone w dniu przetargu, na drzwiach ww. sali, w której przeprowadzany będzie przetarg.

Wyłączony