Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego - postanowienie o sprostowaniu

Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.), zwanej dalej Kpa oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomosci, że Wojewoda Śląski - działając z urzędu - w dniu 10 stycznia 2024 r. wydał, na podstawie art. 113 § 1 Kpa, postanowienie o sprostowaniu oczywistej pomyłki pisarskiej w decyzji Wojewody Śląskiego nr 6/2023/ullk z dnia 20 grudnia 2023 r., znak sprawy: IFXIII.747.91.2023 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla potrzeb realizacji zadania pn.: „Budowa, przebudowa i remont układu torowego wraz z elementami infrastruktury towarzyszącej linii kolejowych: nr 93 Trzebinia - Zebrzydowice od km 44+950 do km 53+100, nr 139 Katowice-Zwardoń od km 40+500 do km 45+550, nr 150 Most Wisła – Chybie od km 0+000 do km 4+452,45, nr 693 – PODG Zabrzeg – PODG Bronów od km 0+000 do km 0+266 wraz ze stacją Czechowice-Dziedzice oraz budowie, przebudowie i remoncie zaplecza technicznego na terenie Sekcji Eksploatacji przy ul. Barlickiego 48 w miejscowości Czechowice – Dziedzice, polegającej w szczególności na:

- przebudowie układu torowego i podtorza wraz z odwodnieniem,

-przebudowie urządzeń sterowania ruchem kolejowym,

-budowie, przebudowie i rozbiórce sieci urządzeń telekomunikacyjnych,

-przebudowie sieci trakcyjnej,

-budowie i przebudowie sieci wodociągowych,

-budowie kanalizacji deszczowej związanej z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych

z urządzeń technicznych związanych z odwodnieniem układu torowego oraz drogowego,

-przebudowie sieci kanalizacyjnych, sanitarnych i deszczowych,

-przebudowie sieci gazowej,

-budowie przyłącza sieci gazowej,

-budowie i przebudowie układu drogowego - budowie zjazdu”,

w następującym zakresie:

  1. na stronie 4. decyzji, w pkt. VI.1. dot. stwierdzenia nabycia z mocy prawa, prawa własności na rzecz Skarbu Państwa oraz prawa użytkowania wieczystego na rzecz PKP PLK S.A., w tabeli, w pozycji 7., w kolumnie 3., jest: „1696/18” a powinno być: „1969/18”.
  2. Pozostałe zapisy i warunki zawarte w decyzji pozostają bez zmian.

Z treścią ww. postanowienia można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 25, pok. 527 (IV piętro), w godz. 9.00 – 14.00 , po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z inspektorem prowadzącym sprawę pod numerem telefonu: 32 20 77 527.

Z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO

Joanna Lanczek

Kierownik Oddziału ds. Inwestycji Publicznych

w Wydziale Infrastruktury

Wyłączony