Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w Gminie Czechowice-Dziedzice

Fundusze Europejskie

Tytuł operacji:

„Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w Gminie Czechowice-Dziedzice”

 

Nr umowy: POIS.02.05.00-00-0016/18-00

Źródło dofinansowania: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020

Łączna wartość inwestycji: 12 655 170,40 PLN

Kwota dofinansowania: 7 864 759,93 PLN 

Termin realizacji rzeczowej: styczeń 2020 - grudzień 2021 r.

Beneficjent: Gmina Czechowice-Dziedzice.

Krótki opis: Głównym celem projektu zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w Czechowicach-Dziedzicach.

Projekt obejmuje 2 obszary na terenie Czechowic-Dziedzic o łącznej powierzchni 8,64 ha, na których zostanie zagospodarowana zieleń miejska oraz powstaną rozwiązania propagujące edukację ekologiczną. Celem planowanego zadania inwestycyjnego jest stworzenie terenu rekreacyjnego z placami zabaw, reprezentacyjnym stawem, zielenią urządzoną oraz ciągami spacerowymi jako nowej przestrzeni rekreacji dla mieszkańców pobliskich osiedli.

W ramach realizacji zadań zaplanowano m.in:

Obszar nr 1: Teren przy ul. Królowej Jadwigi

Projekt przewiduje uporządkowanie terenu, oświetlenie go, przebudowę i rozbudowę ciągów komunikacji pieszej, zabezpieczenie koryta potoku Młynówka Komorowicka i rowu odwadniającego, a także wprowadzenie elementów małej architektury np.: place zabaw, ławki, pomost oraz elementów rekreacji. Projektowane ukształtowanie zieleni przewiduje nasadzenia drzew, krzewów, traw ozdobnych oraz roślin nadwodnych.

Obszar nr 2: Teren przy MOSiR-ze

Mają to być ogólnodostępne tereny zieleni urządzonej służące głównie mieszkańcom Gminy. W bezpośrednim sąsiedztwie MOSiR-u zlokalizowane są tereny mieszkaniowe lub mieszkaniowo – usługowe, dla mieszkańców których planowana inwestycja jest najbliższym i jedynym miejscem spędzenia czasu wolnego w kontakcie z przyrodą. W związku z powyższym w ramach planowanego zagospodarowania terenu, zaprojektowano nowe tereny zieleni, które z uwagi na swój charakter można podzielić na kilka obszarów funkcjonalnych:

 1. Park Główny - Park „Szwajcarska Dolina”
 2. Park nad Strumieniem - Park 'Szwajcarska Dolina”
 3. Polana Piknikowa - Park ‘Szwajcarska Dolina”
 4. Zielona Dolina – tereny o charakterze rekreacyjno – sportowym
 5. Aleja Biegowa – tereny o charakterze rekreacyjno – sportowym

Realizacja projektu przyczyni się do:

 1. Zwiększenia różnorodności fauny i flory zbliżonej do naturalnej poprzez zachowanie ważnej pod względem krajobrazowym roślinności istniejącej;
 2. Promowania założeń zieleni opartych na rodzimych gatunkach roślin takich jak: brzozy, głogi, bez czarny, lipy, jesiony, klony, olsze.
 3. Tworzenia wielogatunkowych i wielopiętrowych założeń zieleni poprzez nowe grupy nasadzeń roślinności niskiej i wysokiej, a przez to tworzenie dogodnych warunków dla rodzimych ptaków, owadów i drobnych ssaków;
 4. Zwiększenia bioróżnorodności fauny i flory oraz tworzenie nowych ekosystemów poprzez doprojektowanie nowych gatunków roślinności z zastosowaniem Kodeksu Dobrych Praktyk „Ogrodnictwo wobec roślin inwazyjnych obcego pochodzenia”;
 5. Umocnienia skarpy potoku Młynówka Komorowicka wzdłuż ul. Rumana i zabezpieczenie jej przed osuwaniem;
 6. Odnowienia strefy przewietrzenia Miasta;
 7. Stworzenia atrakcyjnej przestrzeni publicznej na osiedlu przy ul. Królowej Jadwigi i na terenie przy MOSiRze.

W związku z realizacją projektu informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów. W celu zgłoszenia nieprawidłowości można skorzystać z:

 1. specjalnego adresu e-mail ( naduzycia.pois@mr.gov.pl ) lub
 2. elektronicznego systemu zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej. (www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci )