Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Utworzenie Centrum Edukacji wraz z zagospodarowaniem Potoku Czechowickiego

Fundusze Europejskie

 

Tytuł operacji:

„Utworzenie Centrum Edukacji wraz z zagospodarowaniem Potoku Czechowickiego”

 

Nr umowy: UDA-RPSL.05.04.03-24-067B/17-00

Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Łączna wartość inwestycji: 18 062 429,78 PLN

Kwota dofinansowania ze środków UE: 14 055 345,16 PLN

Kwota dofinansowania ze środków budżetu państwa: 1 405 534,52 PLN

Termin realizacji rzeczowej: październik 2017 r. – wrzesień 2020 r.

Beneficjent: Gmina Czechowice-Dziedzice.

Krótki opis: Celem projektu jest wzmocnienie ochrony bioróżnorodności poprzez wzrost obszarów chronionych oraz wykorzystanie zasobów przyrodniczych i zmniejszenie presji na środowisko naturalne poprzez właściwe ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo. Cele te zostaną osiągnięte poprzez:

1. Realizację prac budowlanych związanych z ochroną siedlisk cennych przyrodniczo wzdłuż Potoku Czechowickiego w celu zahamowania rozprzestrzeniania się gatunków inwazyjnych i odtworzeniem stanu pierwotnego tych siedlisk.

2. Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z kampanią edukacyjno-informacyjną mającą na celu budowanie świadomości ekologicznej mieszkańców regionu i turystów.

3. Budowę ścieżki edukacyjnej wraz z wyposażeniem jej w małą architekturę (ławki, kosze) w celu zmniejszenia antropopresji obszarów cennych przyrodniczo zlokalizowanych wzdłuż Potoku Czechowickiego.