Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Utworzono Młodzieżową Radę Miejską w Czechowicach-Dziedzicach. Wybory odbędą się po wakacjach

30 maja 2023 roku przyjęta została uchwała w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach i nadania jej statutu. Rada, którą powołano w celu wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród młodzieży, będzie liczyła maksymalnie 22 członków, wybieranych na dwuletnią kadencję. Radnymi mogą zostać osoby w wieku od 13 do 17 lat (nie ukończyły 18 roku życia), będące mieszkańcami Gminy Czechowic-Dziedzice. Pierwsze wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach zostaną zorganizowane do 30 września br.

Ustawa o samorządzie gminnym nakłada na gminę zadanie podejmowania działań na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców gminy, w tym zwłaszcza wśród młodzieży. W ramach tego działania rada gminy upoważniona jest do utworzenia młodzieżowej rady gminy – w przypadku Gminy Czechowice-Dziedzice – Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach oraz nadania jej statutu określającego zasady działania i tryb wyboru członków (ordynacja wyborcza).

Ideą powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej jest włączenie przedstawicieli środowiska młodzieży w sprawy istotne dla życia całej lokalnej społeczności. Powołanie Młodzieżowej Rady Miejskiej należy również rozpatrywać przez pryzmat jej konsultacyjnego, doradczego i inicjatywnego charakteru. Działalność Rady będzie wspierała integrację i współpracę środowisk młodzieżowych na terenie gminy oraz promocję osiągnięć młodych ludzi. Ułatwi też artykułowanie potrzeb i oczekiwań tej części naszej społeczności wobec organów gminy.

Przyjęcie uchwały będzie miało pozytywny wpływ na edukowanie młodzieży, zarówno w zakresie procesu wyborczego, jak i samego funkcjonowania organu kolegialnego, jakim jest Młodzieżowa Rada Miejska. Będzie to stanowiło źródło cennych doświadczeń, zarówno dla młodzieży wybierającej członków rady jak i osób wybranych. Jednocześnie rada ma mieć rzeczywiste kompetencje konsultacyjne, co powinno determinować przyszłą współpracę organów Gminy Czechowice-Dziedzice z Młodzieżową Radą Miejską.

Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach odbędą się po wakacjach. Zostaną przeprowadzone na terenie placówek oświatowych działających na terenie naszej gminy – szkół podstawowych i średnich, równocześnie z wyborami do samorządów uczniowskich. Dla młodych ludzi będących mieszkańcami gminy i chcących kandydować do rady, a uczących się w szkołach poza jej terenem, utworzony zostanie dodatkowy okręg wyborczy w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach.

Poniżej uchwała, wraz ze statutem oraz ordynacją wyborczą do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach.

Tak