Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Burmistrz Marian Błachut z absolutorium i wotum zaufania za 2022 rok

Na sesji 27 czerwca br. Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach - po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice za rok 2022 i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, sprawozdaniem finansowym za 2022 rok, informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego oraz z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium (wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej) - udzieliła Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.

Za udzieleniem burmistrzowi absolutorium głosowało 12 radnych, jedna osoba wstrzymała się od głosu, a jeden radny głosował przeciw.

Wcześniej, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za rok 2022, radni zatwierdzili oba te dokumenty - 12 radnych głosowało za, 1 wstrzymał się od głosu, a jeden był przeciw.

Burmistrz przedstawił również raport o stanie Gminy Czechowice-Dziedzice za rok 2022 - po zakończeniu debaty nad raportem udzielono burmistrzowi wotum zaufania za 2022 rok (przy 12 głosach za i jednym wstrzymującym się).

Dziękując za udzielenie absolutorium Burmistrz Marian Błachut podkreślił, że jest ono udziałem wszystkich osób pracujących na rzecz Gminy Czechowice-Dziedzice. Burmistrz podziękował wszystkim wspierającym jego działania radnym Rady Miejskiej, współpracownikom oraz pracownikom Urzędu Miejskiego i podległych jednostek.

W 2022 roku dochody budżetu Gminy zrealizowano w wysokości 270 317 833,80 zł, w tym:
- dochody własne w wysokości 93 362 342,22 zł, co stanowi 34,54 % dochodów ogółem,
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 62 484 480,09 zł, co stanowi 23,12 % dochodów ogółem,
- subwencje w wysokości 43 121 372 zł, co stanowi 15,95 % dochodów ogółem,
- dotacje celowe na zadania własne w wysokości 3 749 337,06 zł,
co stanowi 1,39 % dochodów ogółem,
- dotacje na zadania zlecone w wysokości 36 741 982,90 zł, co stanowi 13,59 % dochodów ogółem,
- dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
w wysokości 1 723 550,70 zł, co stanowi 0,64 % dochodów ogółem,
-środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w wysokości 14 037 709,63 zł, co stanowi 5,19 % dochodów ogółem,
- środki z Funduszu Pracy w wysokości 20 000,00 zł, co stanowi 0,01% dochodów ogółem,
- środki z Funduszu Pomocy w wysokości 4 920 081,19 zł, co stanowi
1,82 % dochodów ogółem,

- dotacje i środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
w wysokości 2 130 698,15 zł, co stanowi 0,79 % dochodów ogółem,
- dotacje i środki na inwestycje w wysokości 8 026 279,86 zł, co stanowi 2,97 % dochodów ogółem.

Dochody własne budżetu Gminy pochodzą z podatków i opłat, sprzedaży i dzierżawy mienia komunalnego, usług, odsetek od lokat, dochodów jednostek budżetowych. Wpływy z podatków i opłat zrealizowano w kwocie 75 606 376,69 zł.

Wydatki budżetowe w 2022 roku zostały wykonane w wysokości 266 602 040,42 zł, tj. 91,37 % planu rocznego po zmianach, w tym wydatki bieżące – plan 265 658 851,73 zł, wykonanie 241 390 059,87 zł (90,86 %), a wydatki majątkowe - plan 26 129 558,06 zł, wykonanie 25 211 980,55 zł (96,49 %).

Zadłużenie na koniec 2022 r. z tytułu kredytów i pożyczek wynosiło 19 524 780,52 zł.

Tak